home

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ : 21 พ.ย. 2561 15:15

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียวเข้าดำเนินการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ชย.4047

วันที่ : 29 ต.ค. 2561 09:45

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ : 26 ต.ค. 2561 15:30

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้ง ครบรอบ 16 ปี กรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 10 ต.ค. 2561 08:45

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียวเข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร ชย.3012

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 08:45

ข่าวทั้งหมด
logo
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 15:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 06 พ.ย. 2561 14:00

logo
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งช่างไฟฟ้า ถึงวันที่31 ตุลาคม 2561

วันที่ : 19 ต.ค. 2561 09:45

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านท่าหว้าสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:45

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและเชิงลาดสะพาน ชย.021 สะพานนครกาหลง - ชีท่าวังเวิน บ.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบเปิด สาย ชย.6023 บ.ซับสีทอง - บ.ท่ามะไฟหวาน อ.เมืองชัยภูมิ,แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปิด สาย ชย.3001 แยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย ชย.4017 แยก ทล.2187 - บ.ผักปัง อ.ภูเขียว,บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ป้ายและเครื่องหมายจราจร ถนนสาย ชย.5041 แยก ทช.ชย.3003 - แยก ทล.202 อ.คอนสวรรค์,แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย ชย.3002 แยก ทล.201 - บ.เขว้า อ.จัตุรัส,บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทราย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว ๕๐ เมตร

logo
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๒๐๕ - แยก ทล.๒๓๕๔ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง ๒.๘๖๘ กิโลเมตร

logo
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ บ้านหนองปลาปึ่ง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง ๑.๘๒๐ กิโลเมตร

logo
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.๑๒ - แยก ทล.๒๐๑ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร

logo
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ - บ้านหลุบโพธิ์ ตำบลโนนแดง,ตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ แห่ง

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
(ร่างประกาศ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานนครกาหลง - ชีท่าวังเวิน บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.225 - แยก ทล.2359 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานหนองหอยปัง - คลองไทร บ้านหนองหอยปัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.12 - แยก ทล.201 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ชย.4014 แยก ทล.2179 - แยก ทล.2354 อ.จัตุรัส,ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2179 - แยก ทล.2069 อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.310 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.225 - แยก ทล.2159 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4020 แยก ทล.2354 - แยก ทช.ชย.4038 อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.5037 แยก ทช.ชย.3006 - บ้านซับสะเลเต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ บ้านหนองปลาปึ่ง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.820 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า

news

 

 

home