home

logo
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน)จำนวน6รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 13:41

logo
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)จำนวน3รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 13:35

logo
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน)จำนวน4รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 13 มี.ค. 2561 15:16

logo
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย)จำนวน7รายการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 13 มี.ค. 2561 15:14

logo
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.4053

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560 10:27

logo
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.4036

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560 10:23

logo
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.201 - แยกทล.2054

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560 10:20

logo
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.225 - อุทยานแห่งชาติไทรทอง

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560 10:17

logo
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.225 - บ้านห้วยน้ำคำ

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560 10:00

logo
โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สายบ้านท่าหินโงม - บ้านโปร่งช้าง

วันที่ : 07 ธ.ค. 2560 09:33

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ปี 2559

- งานอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ถนนสายชย.3021 แยกทล.201 - 2389 อ.ภูเขียว,แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  จำนวน 2 แห่ง

- งานอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ถนนสายชย.3002 แยกทล.201 - บ้านเขว้า อ.จัตุรัส,บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 แห่ง

- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย ชย.4001 แยกทล.12-201 อ.คอนสาร,ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง

- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย ชย.4014 แยกทล.2179-2354 อ.จัตุรัส,ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง

- งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

- โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย เรือนแถวเจ้าหน้าที่ บทช.ภูเขียว จำนวน 1 แห่ง

- งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ชย.4005 แยกทล.2037 - บ้านเปลือย อ.เกษตรสมบูณร์ จ.ชัยถูมิ จำนวน 1 แห่ง

- โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย เรือนแถวเจ้าหน้าที่ บทช.ซับใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

-งานจ้างเหมาอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย(จุดตัดทางรถไฟกับถนน) สาย ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

- งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

- งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

- งานอำนวยความปลอดภัย (ราวกันอันตราย) สายแยกทล.2359 - บ้านลาดไทรงาม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 แห่ง

- โครงการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว สาย ชย.3001

- โครงการติดตั้งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว สาย ชย.3006

 

ปี 2558

1.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3010 แยกทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

2.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3011 แยกทล.225 - แยกทช.ชย.3006 อ.หนองบัวระหว, อ.เพทสถิต จ.ชัยภูมิ

3.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3013 แยกทล.201 - แยกทล.205 ่(ตอนที่ 1) อ.จัตุรัส, อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

4.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3013 แยกทล.201 - แยกทล.205 (ตอนที่ 2) อ.จัตุรัส, อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

5.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3019 แยกทล.225 - แยกทล.2359 (ตอนที่ 1) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

6.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3019 แยกทล.225 - แยกทล.2359 (ตอนที่ 2) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

7.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3019 แยกทล.225 - แยกทล.2359 (ตอนที่ 3) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

8.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3019 แยกทล.225 - แยกทล.2359 (ตอนที่ 4) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

9.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3001 แยกทล.201 - แยกทล.2159 (ตอนที่ 1) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

10.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3001 แยกทล.201 - แยกทล.2159 (ตอนที่ 2) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

11.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.3016 แยกทล.202 - บ้านค่าย (ตอนที่ 1) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

12.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย ชย.3016 แยกทล.202 - บ้านค่าย (ตอนที่ 2) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

13.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.5044 แยกทช.ชย.3011 - แยกทช.ชย.3006 (ตอนที่ 1) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

14.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.5044 แยกทช.ชย.3011 - แยกทช.ชย.3006 (ตอนที่ 2) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

15.งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย ชย.3001 แยกทล.201 - แยกทล.2159 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

16.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3028 แยกทล.205 - แยกทล.2354 (ตอนที่ 1) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

17.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3028 แยกทล.205 - แยกทล.2354 (ตอนที่ 2) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

18.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3028 แยกทล.205 - แยกทล.2354 (ตอนที่ 3) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

19.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3028 แยกทล.205 - แยกทล.2354 (ตอนที่ 4) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

20.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3033 แยกทล.225 - แยกทช.ชย.3019 (ตอนที่ 1) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

21.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3033 แยกทล.225 - แยกทช.ชย.3019 (ตอนที่ 2) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

22.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3033 แยกทล.225 - แยกทช.ชย.3019 (ตอนที่ 3) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

23.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3033 แยกทล.225 - แยกทช.ชย.3019 (ตอนที่ 4) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

24.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.2018 แยกทล.12 - บ้านมอตาเจ๊ก (ตอนที่ 1) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

25.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.2018 แยกทล.12 - บ้านมอตาเจ๊ก (ตอนที่ 2) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

26.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ขย.4029 แยกทล.2055 - แยกทช.ชย.2004 (ตอนที่ 1) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

27.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ขย.4029 แยกทล.2055 - แยกทช.ชย.2004 (ตอนที่ 2) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

28.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ขย.4029 แยกทล.2055 - แยกทช.ชย.2004 (ตอนที่ 3) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

29.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ขย.4029 แยกทล.2055 - แยกทช.ชย.2004 (ตอนที่ 4) อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

30.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.3026 แยกทล.201 - แยกทล.2389 (ตอนที่ 1) อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

31.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.6035 บ้านหนองฉิม - แยกทล.2369 อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

32.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.6036 บ้านตาเนิน - แยกทล.2369 อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

33.โครงการซ๋อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.5024 แยกทช.ชย.3007 - บ้านสามพันตา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

34.โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ชย.3019 แยกทล.225 - แยกทล.2359 (ตอนที่ 1) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

35.โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ชย.3019 แยกทล.225 - แยกทล.2359 (ตอนที่ 2) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

36.โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ชย.3016 แยกทล.202 - บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

37.โครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สาย ชย.3001 แยกทล.201 - แยกทล.2159 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

38.งานอำนวยความปลอดภัย - เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย ชย.3013 แยกทล.201 - แยก ทล.205 อ.จัตุรัส, อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

39.งานอำนวยความปลอดภัย - เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย ชย.2004 แยกทล.12 - แยกทล.201 (ตอนที่ 2) อ.คอนสาร, อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

40.งานอำนวยความปลอดภัย - เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย ชย.3016 แยกทล.201 - บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

41.งานอำนวยความปลอดภัย - เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย ชย.3019 แยกทล.225 - แยกทล.2359 (ตอนที่ 2) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

42.งานอำนวยความปลอดภัย - เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย ชย.3001 แยกทล.201 - แยกทล.2159 (ตอนที่ 2) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

43.งานอำนวยความปลอดภัย - เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย ชย.3001 แยกทล.201 - แยกทล.2159 (ตอนที่ 1) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

44.งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน - เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สาย ชย.4036 บ้านตาเนิน - แยกทล.2369 อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

45.งานอำนวยความปลอดภัย - ไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.4014 แยกทล.2179 - แยกทล.2354 อ.จัตุรัส, อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

46.งานอำนวยความปลอดภัย - ไฟฟ้าแสงสว่าง สาย ชย.3001 แยกทล.201 - แยกทล.2159 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

47.งานอำนวยความปลอดภัย - ราวกันอันตราย สาย ชย.5037 แยกทช.ชย.3006 - บ้านซับสะเลเต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

48.งานอำนวยความปลอดภัย - ป้ายและเครื่องหมายจราจร สาย ชย.3019 แยกทล.225 - แยกทล.2359 (ตอนที่ 1) อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

49.งานอำนวยความปลอดภัย - ป้ายและเครื่องหมายจราจร สาย ชย.3007 แยกทล.225 - บ้านโป่งคลองเหนือ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

50.งานอำนวยความปลอดภัย - ป้ายและเครื่องหมายจราจร สาย ชย.2004 แยกทล.12 - แยกทล.201 (ตอนที่ 1) อ.คอนสาร, อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

51.งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียว แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ

52.งานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ

 

logo
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา

วันที่ : 28 พ.ค. 2561 13:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อเลิือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 14:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 10:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 25 เม.ย. 2561 10:15

แขวงทวงชนบทชัยภูมิ ร่วมต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายวรเดช หาญประเสริฐ) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)

วันที่ : 23 พ.ย. 2560 16:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 14 พ.ย. 2560 13:45

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู่มีสิทธิเข้ารับการประมาณความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 07 พ.ย. 2560 15:45

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ร่วมพิธีถวายพระราชกุศล(เก็บเถ้าดอกไม้จันทน์) เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 27 ต.ค. 2560 14:15

แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 25 ต.ค. 2560 16:45

logo
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ประจำที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียว

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ประจำที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียว

วันที่ : 25 ต.ค. 2560 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560

 

ปีงบประมาณ 2561

-ราคาวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือนมิถุนายน2561

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.2366 - บ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.204 - บ้านโจด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.201 - บ้านนาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.225 - บ้านโนนโก อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.225 - บ้านยางบ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายบ้านวังขื่อ - บ้านโป่งเกตุ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.201 - บ้านสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายบ้านหนองตาโพธิ์ - บ้านกุดเวียน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

-โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายบ้านหัวหนอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.2354 - พระพุทธบาทเขายายหอม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.201 - แยกทล.2054 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.225 - อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.225 - บ้านห้วยน้ำคำ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.4053 แยกทล.2354 - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

-โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สาย ชย.4036 แยกทล.2180 - แยกทล.2369 อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

-ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)

-ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (หิน)

- โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย ชย.023 สะพานรวมใจรัก อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

- โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำการท่องเที่ยว สาย ชย.3002 แยกทล.201 อ.จัตุรัส - บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

- โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำการท่องเที่ยว สาย ชย.3019 แยกทล.225 - แยกทล.2359 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

- โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้านแนะนำการท่องเที่ยว ถนนสายบ้านท่าหินโงม - บ้านโปร่งข้าง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

- โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายแนะนำการท่องเที่ยว ถนนสายบ้านแก้งคร้อ - บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

1.โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC. สาย ชย.4036

2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC. สาย ชย.4053

3.โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC. สายแยกทล.225-บ้านห้วยน้ำคำ

4.โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC. สายแยกทล.225-อุทยานแห่งชาติไทรทอง

5.โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง AC. สายแยกทล.201-แยกทล.2054

6.โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย ชย.5037

แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2561

1.โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านหัวหนอง ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

2.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.201 - บ้านโจด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

3.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.2366 - บ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

4.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.201 - บ้านนาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

5.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายบ้านหนองตาโพธิ์ - บ้านกุดเวียน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

6.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.225 - บ้านโนนโก อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภููมิ

7.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.201 - บ้านสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

8.โครงการปรับปรุงถนนผิว AC. สายบ้านวังขื่อ - บ้านโป่งเกตุ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

9.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.225 - บ้านยางบ่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

10.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง AC. สายแยกทล.2354 - พระพุทธบาทเขายายหอม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ

11.โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)

12.โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน)

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home