home

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านท่าหว้าสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:45

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและเชิงลาดสะพาน ชย.021 สะพานนครกาหลง - ชีท่าวังเวิน บ.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบเปิด สาย ชย.6023 บ.ซับสีทอง - บ.ท่ามะไฟหวาน อ.เมืองชัยภูมิ,แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบปิด สาย ชย.3001 แยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย ชย.4017 แยก ทล.2187 - บ.ผักปัง อ.ภูเขียว,บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ป้ายและเครื่องหมายจราจร ถนนสาย ชย.5041 แยก ทช.ชย.3003 - แยก ทล.202 อ.คอนสวรรค์,แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:30

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบปิด สาย ชย.3002 แยก ทล.201 - บ.เขว้า อ.จัตุรัส,บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:15

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างรางระบายน้ำ คสล แบบเปิด สาย ชย.3011 แยก ทล.225 - แยก ทช.ชย.3006 อ.หนองบัวระเหว,เทพสถิต จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:15

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย ชย.3003 แยก ทล.202 - แยก ทล.2065 อ.เมือง,คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:15

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย ชย.3016 แยก ทล.202 - บ.ค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 4 ชั้น แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.028 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.3016 แยก ทล.202 - บ.ค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ถนนสาย ชย.4036 แยก ทล.2180 - แยก ทล.2369 อ.เนินสง่า,พระทองคำ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4015 แยก ทล.2055 - บ.ห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
(ร่างประกาศ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานนครกาหลง - ชีท่าวังเวิน บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.225 - แยก ทล.2359 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานหนองหอยปัง - คลองไทร บ้านหนองหอยปัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.12 - แยก ทล.201 อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ชย.4014 แยก ทล.2179 - แยก ทล.2354 อ.จัตุรัส,ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2179 - แยก ทล.2069 อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.310 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.225 - แยก ทล.2159 อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.4020 แยก ทล.2354 - แยก ทช.ชย.4038 อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ชย.5037 แยก ทช.ชย.3006 - บ้านซับสะเลเต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

logo
(ร่างประกาศ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ บ้านหนองปลาปึ่ง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 1.820 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้า

news

 

home